CIKLUS RADIONICA

Temelji se na vršnjačkim vođenoj intervenciji s ciljem povećanja razine socijalnih interakcija djece s nedovoljno razvijenim vještinama socijalne komunikacije; teškoćama razumijevanja i regulacije emocija; socijalnih konteksta situacije i prenesenog značenja riječi te oblikovanja i konstruiranja verbalnog izričaja. Program se odvija u malim skupinama djece (5 polaznika po programu). Otvorene su prijave za dvije skupine:

1. SKUPINA – djeca u dobi od 6-7 godina
2. SKUPINA – djeca u dobi od 7-8 godina

VODITELJICE: logopedinje Logopedskog Centra

VRIJEME ODRŽAVANJA: jednom tjedno u popodnevnim satima (90 min); datum naknadno; nakon formiranja skupina

CIJENA: na upit

U cijenu je uključeno:
1. Predavanje za roditelje djece uključene u radionice (teorijska polazišta, sadržaj i plan radionica)
2. Mjesečni ciklusi radionica

SADRŽAJ RADIONICE:
1. Razvijanje suradničkih odnosa – sposobnost usklađivanja vlastitih ciljeva s ciljevima i zahtjevima skupine
2. Razvijanje emocionalne regulacije – razumijevanje i izražavanje pozitivnih i negativnih osjećaja, mogućnost prepoznavanja tuđih osjećaja i mišljenja (teorija uma)
3. Razvoj pozitivne slike o sebi
4. Razvijanje komunikacijskih vještina – iniciranje komunikacije, odgovorljivost na komunikaciju, otvaranje i zatvaranje komunikacijskih krugova, komentiranje aktivnosti drugih članova grupe
5. Vještine nenasilnog rješavanja sukoba
6. Razmijevanje socijalnih konteksta situacije – socijalne priče
7. Vještine donošenja odluka i rješavanja problema
8. Razumijevanje uzročno-posljedičnih veza
9. Razumijevanje prenesenog značenja (metafore, sinonimi, antonimi i homonimi)
10. Razvijanje vještina pripovijedanja
11. Interakcija s vršnjacima – uvježbavanje, oponašanje i modeliranje ponašanja