• stvaranje poticajnog okruženja
• individualizirani pristup
• evaluacija ostvarenih ciljeva/postignuća
• razvijanje partnerskog odnosa s roditeljima
• kontinuirano stručno usavršavanje